Brussels ZEUS-project: nieuwe financiële steunmiddelen voor het bedrijfsleven

Heeft u al gehoord van ZEUS? Bedrijven in een welomschreven zone die inspanningen doen om buurtbewoners aan te werven, kunnen in het kader van het zogenaamde ZEUS-project - dat staat voor “Zone van Economische Uitbouw in de Stad”- fiscale en andere voordelen krijgen. Het betreft specifieke ondersteuning voor bedrijven in bepaalde wijken rond de Kanaalzone in het Brussels Gewest met minder gunstige sociaal-economische indicatoren. Die specifieke ondersteuning bestaat uit drie nieuwe financiële stimuli.

Zones van Economische Uitbouw in de Stad

'Zones van Economische Uitbouw in de Stad' of 'ZEUS-zones' zijn zones waar volgende criteria door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tegen elkaar worden afgewogen:

het werkloosheidscijfer in verhouding tot het gemiddelde van het gewest;

het aandeel werklozen met een profiel van arbeider in verhouding tot het gemiddelde van het gewest; en

het gemiddeld inkomen per belastingaangifte in verhouding tot het gemiddelde van het gewest.

Voor ondernemingen die zich vestigen of die zijn gevestigd in een ZEUS-zone en die werknemers aannemen die in deze zones wonen, zijn er regionale subsidies. Via het ZEUS-project wil men in de gekozen wijken van enkele Brussels gemeenten (meer bepaald Brussel, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) de tewerkstelling stimuleren.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent in het kader van het ZEUS-project drie soorten steun toe: steun voor algemene investeringen, aanwervingssteun en steun voor het behoud van de tewerkstellingsdensiteit. De drie financiële stimuli richten zich zowel op nieuwe ondernemingen als op ondernemingen die al in de zone aanwezig zijn, op voorwaarde dat ze aan de criteria voldoen.

Steun voor algemene investeringen

De eerste steunmaatregel betreft de verhoging van de steun voor algemene investeringen. Het gaat om een aanvulling op de steun in het kader van de promotie van de economische expansie (ordonnantie van 13 december 2007). De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan automatisch het maximumbedrag van de basissteun en van de aanvullende steun toekennen als de investering verricht is in één of meerdere ZEUS-zones, voor zover dat die zich in de ontwikkelingszone bevinden. De onderneming moet in haar personeelsbestand wel minstens 30% werknemers tellen die in de ZEUS-zone(s) wonen waarin de investering wordt verricht, over een ononderbroken periode van drie jaar die op de verwezenlijking van de investering volgt.
De twee andere steunmaatregelen richten zich op alle ondernemingen van de zone, ongeacht hun omvang (micro-, kleine, middelgrote of grote ondernemingen).

Aanwervingssteun

Ondernemingen met een bedrijfszetel in één of meerdere ZEUS-zones, kunnen voor elke nieuwe aanwerving van een werknemer die minstens zes maanden vóór de aanwerving in een ZEUS-zone woont, aanwervingssteun bekomen.
De aanwervingssteun wordt over een periode van twee jaar gespreid. Het eerste jaar van aanwerving dekt de steun de patronale lasten van de werknemer, maximum 30% van het brutosalaris. Het tweede jaar bedraagt de tussenkomst nog 15%.

Steun voor vestiging in de ZEUS-zones

Ondernemingen met minstens één bedrijfszetel in één of meerdere ZEUS-zones en die minstens drie werknemers tellen, kunnen elk jaar ook één keer vestigingssteun aanvragen. Het bedrag van die steun hangt af van het aantal vierkante meter dat de onderneming in de ZEUS-zone betrekt.
Deze steun is gekoppeld aan een tewerkstellingsvoorwaarde: minstens 30% van het personeel van de onderneming moet wonen in de ZEUS-zone(s) waar de onderneming is gevestigd. En om de steun te behouden, moet de onderneming deze voorwaarden respecteren gedurende een ononderbroken periode van drie jaar vanaf de toekenning van de steun.

Procedure

Een adviescomité zal elke steunaanvraag aan een voorafgaande evaluatie onderwerpen. De verschillende steunaanvragen moeten via één uniek formulier worden ingediend bij dezelfde administratieve dienst.

Voor de aanwerving van personeel dat in de ZEUS-zone(s) woont, wenden de ondernemingen zich tot de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris).
Contactpunt voor werkgevers: tel. 02/505 79 15 of via mail: werkgevers@actiris.be.

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be