Nieuws

22.02.2015 - Een goed onderverhuren aan uw vennootschap: hoe zit dat?

In het verleden hebben we al eens stil gestaan bij het verhuren aan uw vennootschap van een pand waarvan u eigenaar bent. We wezen er o.a. op het gevaar dat een deel van de huur als bedrijfsleidersbezoldiging kan worden belast, als u teveel huur vraagt. Maar wat dan als u zelf geen onroerende eigendom heeft? Wel, u kan in eigen naam een goed huren en dat gedeeltelijk verder verhuren ( = onderverhuren) aan uw vennootschap.
Lees meer

16.02.2015 - Deadline voor indienen jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk nadert

Vůůr 1 april moet de ďinterne dienst voor preventie en bescherming op het werkĒ een jaarverslag indienen bij de regionale inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de werking van de interne dienst in het afgelopen dienstjaar. De samenstelling van uw organisatie en de bijhorende preventiedienst zal bepalen welk modelformulier u moet gebruiken.
Lees meer

13.02.2015 - Bedrijfsleider, de fiscus kan bij u aankloppen om niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing en btw te innen

Als uw vennootschap de bedrijfsvoorheffing die ze heeft ingehouden op de lonen van het personeel, of de btw die ze heeft ontvangen van haar klanten, niet doorstort aan de Schatkist maakt ze een fout. U bent daar als bestuurder van uw vennootschap mee aansprakelijk voor. Dat betekent dat de fiscus dit geld ook bij u kan komen halen. Meer zelfs, dankzij een recent arrest van het Hof van Cassatie, wordt dat makkelijker voor de fiscus. Wees dus op uw hoede.
Lees meer

10.02.2015 - Verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden in Vlaanderen verlengd tot 2019

Sinds 2003 kunnen in Vlaanderen bouwgronden op een gunstige manier geschonken worden tegen een verlaagd tarief. Met deze oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde maatregel, wilde de regering Ďslapendeí bouwgronden activeren. De geldigheid van de maatregel werd al meerdere keren verlengd. Ook nu weer. Met het programmadecreet wordt de maatregel verlengd tot 31 december 2019. De ideale gelegenheid om de regels nog eens kort in herinnering te brengen.
Lees meer

06.02.2015 - Strengere regels voor tijdskrediet en landingsbanen

De uitkeringen voor tijdskrediet zonder motief en voor loopbaanonderbreking zijn sinds 1 januari 2015 geschrapt. Voor landingsbanen wordt de grens van 55 jaar tot 60 jaar opgetrokken. De controle op de bestaande thematische verloven en het tijdskrediet met motief wordt strenger. Deze wijzigingen waren aangekondigd in het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014.
Lees meer

03.02.2015 - Arbeidsovereenkomstenwet: de geÔndexeerde loonbedragen voor 2015

De bedragen die een invloed hebben op de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract zijn naar jaarlijkse gewoonte geÔndexeerd. Na de invoering van het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen nog relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.
Lees meer

01.02.2015 - Woning ter beschikking stellen van bedrijfsleider: kost aftrekbaar voor vennootschap

Een bedrijfsleider kan op verschillende manieren bezoldigd worden. Dat kan via een klassiek loon, via het toekennen van tantiŤmes, maar ook via allerlei voordelen van alle aard, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een woning. Over deze laatste bezoldigingstechniek bestond wel eens wat discussie. Toch mag een bedrijfsleider zo bezoldigd worden en, nog belangrijker, de kosten daarvan zijn voor de vennootschap gewoon aftrekbaar. Maar wees gewaarschuwd: de fiscus en een deel van de rechtspraak blijven er tegen gekant.
Lees meer

31.01.2015 - Opeisbaarheid van btw: definitieve regeling (bijna) in werking

De opeisbaarheid van de btw is een onderwerp dat de laatste jaren voor heel wat ophef heeft gezorgd. In het kort kunnen de regels zo samengevat worden: het uitreiken van een factuur maakt op zich de btw niet meer opeisbaar. De datum van opeisbaarheid is immers verschoven naar het ogenblik van de levering, de voltooiing van de dienst of een (gedeeltelijke) betaling van de factuur.
Lees meer

28.01.2015 - Nogmaals gemorrel aan de bijzondere aanslag geheime commissielonen

De aanslag geheime commissielonen is de laatste jaren onderwerp geweest van talrijke wetswijzigingen en steeds veranderende standpunten van de fiscus. Ook de regering Michel I had in het regeerakkoord al aangekondigd nog eens aan de regeling te willen sleutelen. Resultaat is een nieuwe regeling opgenomen in de programmawet. De wet bevestigt het soepele standpunt dat de fiscus de laatste tijd aannam. De bijzondere aanslag zal nog louter als vangnet worden gebruikt.
Lees meer

24.01.2015 - Bekendmaken van mededelingen en aankondigingen niet duurder in 2015

Door de lage inflatie zijn de geÔndexeerde bedragen van toepassing voor een mededeling of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad identiek aan de bedragen die in 2014 werden aangerekend. De kosten voor de bekendmaking van een akte van een vereniging of een onderneming zijn nog niet bekend. Die worden maar op 1 maart geÔndexeerd.
Lees meer

21.01.2015 - Registratierechten: de Ďmiserietaksí van 2,5 % terug naar 1 %

Op 1 augustus 2012 werd in Vlaanderen het verdelingsrecht van 1 % verhoogd tot 2,5%. Dit was erg nadelig voor scheidende koppels, waarvan ťťn van beide de voormalige gezinswoning bij de scheiding verwierf. De persoon die de andere uitkocht, moest dan immers 2,5 % registratierechten betalen op de volledige waarde van de woning. Reden waarom de verhoging van het verdelingsrecht ook wel miserietaks werd genoemd. De regels worden nu opnieuw aangepast en het verdelingsrecht wordt (voor scheidende koppels) weer op 1 % gebracht. Maar levert dat ook echt een besparing op?
Lees meer

18.01.2015 - Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen evenwel genieten van het verlaagd opklimmend tarief. Komt uw vennootschap in aanmerking voor dit (gunst)tarief of wordt u uitgesloten? Hier leest u er meer over.
Lees meer

15.01.2015 - Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2015

Het bedrag dat verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen moeten betalen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening, wordt bepaald door de wijze van neerlegging. De nieuwe geÔndexeerde bedragen zijn bekend. Die bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2015.
Lees meer

13.01.2015 - Neerleggingskosten jaarrekening onderneming voor 2015

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB). De kosten voor die publicatie worden elk jaar geÔndexeerd. De Nationale Bank heeft de geÔndexeerde bedragen voor 2015 bekendgemaakt.
Lees meer

09.01.2015 - De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ

Vergoedingen van ďkosten eigen aan de werkgeverĒ die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan u een beroep doen op de richtlijnen van de RSZ die voor verschillende kosten een forfaitaire raming aanvaardt.
Lees meer

06.01.2015 - Geregistreerde kassa voor horeca eindelijk in werking

Op 1 januari is het geregistreerd kassasysteem (GKS) voor de horeca eindelijk in werking getreden. Het ideale moment om het systeem nog eens toe te lichten. In deze bijdrage focussen we op de vraag welke horeca-uitbaters er nu precies moeten meewerken.
Lees meer

02.01.2015 - Voordeel alle aard bedrijfswagens wordt iets duurder in 2015

…ťn van de elementen om het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen is het CO2-percentage. Het CO2-percentage wordt bepaald in functie van de referentie-uitstoot. Een hogere CO2-uitstoot betekent een mindere propere wagen en een hoger voordeel van alle aard. De referentie-uitstoot wordt elk jaar bij koninklijk besluit vastgelegd. Ook in 2015 daalt de referentie-uitstoot een beetje, waardoor het CO2-percentage stijgt en het voordeel duurder wordt.
Lees meer

30.12.2014 - Een eenmanszaak beginnen of toch een vennootschap opstarten?

Als u een onderneming wil starten, kan u ervoor kiezen dit als eenmanszaak te doen, of via een vennootschap. De manier waarop u uw onderneming vorm geeft, heeft grote juridische en fiscale gevolgen. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Denk dus goed na wat uw wil en welke vorm het beste bij u past. In deze bijdrage sommen we voor- en nadelen van zowel de eenmanszaak als de vennootschap op. Zo kan u zich al een idee vormen. Voor u echt een beslissing neemt, laat u zich natuurlijk best bijstaan door een specialist.
Lees meer

29.12.2014 - Overgangsregime voor liquidatieboni blijft (min of meer) bestaan

Kmoís zullen in de toekomst een deel van hun winsten kunnen Ďreserverení tegen een anticipatieve heffing van 10 %. Bij een latere uitkering naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap, is er dan geen roerende voorheffing meer verschuldigd. Hiermee wordt in feite het overgangsregime dat gold tot 1 oktober 2014, waarbij ondernemingen hun reserves konden vastklikken, een permanente maatregel voor kmoís. De concrete uitwerking van de nieuwe regel verschilt wel enigszins van de overgangsregeling.
Lees meer

26.12.2014 - Rechtspersoon die optreedt als bestuurder? Vanaf 2016 altijd btw

Bestuursfuncties in vennootschappen kunnen worden waargenomen door natuurlijke personen, maar ook door andere rechtspersonen. Voorlopig kunnen deze rechtspersonen er voor kiezen op deze dienst geen btw aan te rekenen. Vanaf 1 januari 2016 is dat niet meer mogelijk. De administratie zal haar tolerantie niet meer toepassen. De bestuursactiviteiten van rechtspersonen in andere vennootschappen wordt vanaf dan een belastbare dienst.
Lees meer

23.12.2014 - Waar diensten lokaliseren voor de btw (B2B)?

De plaats van de dienst bepaalt in welk land btw verschuldigd is. Om te bepalen waar een dienst plaatsvindt, bevat het btw-wetboek een hele reeks lokalisatieregels. Voor belastingplichtigen die internationaal actief zijn, zijn deze regels erg belangrijk. Zij moeten immers weten waar ze btw moeten aanrekenen. De algemene regel is dat een dienst plaatsvindt, daar waar hij effectief wordt uitgevoerd. Er bestaan echter tal van uitzonderingen. We bekijken de lokalisatieregels in B2B-verband.
Lees meer

20.12.2014 - Uw woning snel weer verkopen? U kan deel registratierechten terugkrijgen

Heeft u nog niet zo lang geleden een woning gekocht? Wil u die woning om ťťn of andere reden alweer verkopen? Als u binnen de twee jaar een gekocht onroerend goed terug verkoopt, kan u een deel van de registratierechten terugkrijgen. We bekijken kort de voorwaarden die u moet naleven.
Lees meer

18.12.2014 - Geregistreerde kassa: Wat indien je onder de 10% regel blijft

Geregistreerde kassa met black box: Wat indien lager dan de 10% regel De verplichting om een geregistreerde kassa met black box in te voeren zal de sector veranderen en roept nog heel wat vragen op. Vanaf 01.01.2015 reikt een horeca- uitbater of cateraar ofwel - een GKS (geregistreerd kassa systeem) -ticket uit (boven de 10% regel) ofwel - btw-bonnetjes (onder de 10% regel). In januari 2015 maakt elke horeca uitbater een berekening voor het voorbije kalenderjaar en dit om vast te stellen of je al dan niet boven de 10% regel uitkomt. Wij hebben de berekening voor u gemaakt en uw activiteiten vallen onder de 10% regel. Let op: Indien u onder de 10% regel blijft: Dan moet u vanaf 01.01.2015 een btw-bonnetje uitreiken voor de ter plaatse verbruikte maaltijden en de daarbij genuttigde dranken. Alle maaltijden die vallen onder het btw-tarief van 12% zijn maaltijden die ter plaatse verbruikt worden. (bijvoorbeeld: een zakje chips is geen maaltijd die ter plaatse wordt verbruikt, een bordje kaas in principe wel.) Het btw-bonnetje mag u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beŽindigd. ls uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u, naast het btw-bonnetje, steeds een volledige factuur uitreiken. De dubbels van de btw-bonnetjes moeten bewaard worden. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin u dagelijks de nummers noteert van de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte. U kan echter vrijwillig overgaan tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem. in dit geval zijn de verplichtingen die gelden voor inrichtingen die regelmatig maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt, ook op u van toepassing.
Lees meer

14.12.2014 - Nieuwe regels voor toegang tot de beroepen van accountant en belastingconsulent

Vooraleer u de officiŽle titel van accountant en/of belastingconsulent mag dragen, moet u bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) een stage doorlopen. Om te kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen tot die stage moet een kandidaat-stagiair onder meer over het juiste diploma beschikken. Die diplomavereisten voor de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten zijn herzien. Daarnaast is er ook nieuws over de jaarlijkse bijdragen die accountants en belastingconsulenten storten aan het IAB om erkend te worden en te blijven.
Lees meer

12.12.2014 - De boekhoudkundige verwerking van afgeronde betalingen in euro

Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent bij cashbetalingen. De gevolgen op het vlak van de btw en de boekhoudkundige implicaties zijn beperkt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft zich uitgesproken over hoe de boekhoudkundige verwerking van afgeronde betalingen moet gebeuren.
Lees meer

12.12.2014 - Is het nuttig om voor 31 december 2014 je te registreren voor de blackbox?

Binnen minder dan een maand start de officiŽle registratieperiode voor de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox. Elke horecaonderneming die meer dan 10% van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is verplicht zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 bij de FOD FinanciŽn te registreren. Wanneer u zich dan registreert, krijgt u een datum waarvoor u geacht wordt het kassassysteem in uw zaak te installeren (30 juni, 30 september of 31 december 2015). Verschillende ondernemers stellen ons dezer dagen de vraag of het nuttig is vůůr 31 december 2014 te registreren om te vermijden zo een deadline te krijgen. Dit is echter niet echt nodig. We zetten u op een rijtje hoe de invoering in 2015 zal gebeuren. Deze informatie is bevestigd door de FOD FinanciŽn. - Zowel oud-minister van FinanciŽn Koen Geens als staatssecretaris Elke Sleurs kondigden een periode van ďadministratieve tolerantieĒ aan in 2015. Dit betekent concreet dat de FOD FinanciŽn de implementaties opvolgt, maar niet bestraffend zal optreden. Sancties gebeuren pas in 2016 en enkel voor zaken die vanaf 1 januari 2016 niet in orde zijn. In feite zal in 2015 dus niet opgetreden worden tegen zaken die in de loop van 2015 niet tijdig hun kassa hebben geÔnstalleerd. Wel zal opgetreden worden tegen zaken die op 1 januari 2016 niet in orde zijn. - Concreet betekent dit dat er geen verschil is tussen nu vrijwillig registreren dan wel officieel registreren in januari/februari 2015. Ook als u in 2014 registreert, ontvangt u in maart of april 2015 van de FOD FinanciŽn via brief de datum waarop u geacht wordt (in 2015) over een actief geregistreerd kassasysteem (GKS) te beschikken. Een actief GKS betekent een geÔnstalleerd systeem dat met de VSC-kaart werd geactiveerd en in gebruik genomen. De FOD FinanciŽn kondigt controles aan bij diegenen die zich niet voor 28 februari 2015 registreren. - Wanneer u in 2015 dus de datum krijgt waarvoor u de kassa moet activeren (30 juni, 30 september, 31 december) dan zal u er niet onmiddellijk op aangepakt worden, indien u dit niet tijdig in orde brengt. Pas vanaf 1 januari 2016 kunnen echte sancties volgen. Horeca Vlaanderen raadt u wel aan om zeer voorzichtig te zijn. We verwachten een enorme toeloop bij de kassaleveranciers. Als u wil vermijden op 1 januari 2016 geen actieve kassa te hebben, dan houdt u zich best aan de door de overheid gesuggereerde timing. Als de kassaleveranciers niet tijdig kunnen leveren, kan u dan in 2016 inroepen dat u als een goed huisvader heeft gehandeld. Indien u wacht tot het laatste ogenblik om te bestellen, zal u bij een eventuele controle geen verhaal hebben. - Vrijwillige registratie in 2014 is enkel nuttig als u nog voor 1 januari 2015 een kassa zou activeren om in het eerste kwartaal van 2015 van de maatregelen van het Horecaplan gebruik te maken. - Om niet in de problemen te komen bij registratie, raadt FOD FinanciŽn u aan na te gaan of uw gegevens in de KBO kloppen. Om u te kunnen registreren, moeten al uw vestigingen juist geregistreerd zijn in de KBO ťn moet u in de KBO gekend zijn als vertegenwoordiger van uw onderneming. Ervaring van de FOD FinanciŽn leert dat dit bij velen onder u een probleem is. Het neemt enige tijd in beslag om de correcte gegevens door te geven aan de KBO ťn deze gepubliceerd te krijgen. Pas dan kan u zich registreren voor het GKS. Meer informatie hierover vindt u op de website van FinanciŽn
Lees meer

08.12.2014 - Nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bij werkloosheid met bedrijfstoeslag

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) worden al een tijdje aangepast. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijd waarop u een werkloze met bedrijfstoeslag niet meer moet vervangen, opgetrokken van 60 naar 62 jaar. SWT vanaf 58 jaar wordt afgeschaft.
Lees meer

05.12.2014 - Vier Ďwist je datjesí over restaurantkosten

Restaurantkosten zijn in de inkomstenbelasting slechts 69 % aftrekbaar, als ze een Ďberoepskarakterí hebben. Dat wil zeggen dat de kosten verband moeten houden met uw beroep. Dat is bijvoorbeeld het geval als u gaat lunchen met een (potentiŽle) klant of een leverancier. De precieze beoordeling is steeds een feitenkwestie. Hieronder geven we enkele elementen die meespelen in de beoordeling.
Lees meer

01.12.2014 - Vlaamse renovatiepremie omgedoopt tot belastingvermindering

Sinds 1 december 2014 kan u geen renovatiepremie meer aanvragen bij de Vlaamse overheid. De premie wordt omgevormd tot een belastingvermindering die wordt uitbetaald in drie schrijven. Het bedrag van het voordeel blijft hetzelfde.
Lees meer

28.11.2014 - De geregistreerde kassa met Black Box

Het geregistreerd kassa systeem: De verplichting om een geregistreerde kassa met black box in te voeren zal de sector veranderen en roept nog heel wat vragen op. Vanaf 01.01.2015 reikt een horeca- uitbater of cateraar ofwel - een GKS (geregistreerd kassa systeem) -ticket uit (boven de 10% regel) ofwel - btw-bonnetjes (onder de 10% regel). Volgende stappen moet u ondernemen
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be