Wat zijn de fiscale gevolgen als mijn rekening-courant een creditstand vertoont ?

In een vorige bijdrage gingen we in op de fiscale gevolgen van een rekening-courant die een debetstand vertoont. In deze bijdrage focussen we op de fiscale gevolgen die een creditstand van de RC heeft voor u als bedrijfsleider. Bij een creditstand: staat uw rekening-courant ‘positief’ met andere woorden u heeft meer tegoed van uw vennootschap, dan u haar schuldig bent.

Ter herinnering: wat is een rekening-courant precies

De rekening-courant is een balansrekening waarop zowel de bedragen die u tegoed heeft van uw vennootschap, als de schulden die u heeft bij uw vennootschap worden geboekt. Als de rekening-courant negatief staat (debetstand), heeft u meer schulden ten opzichte van zijn vennootschap dan tegoeden. Als de rekening-courant positief staat (creditstand) heeft u meer tegoeden.

Wanneer een rekening-courant crediteren

De rekening-courant moet worden gecrediteerd wanneer u als bedrijfsleider uw vennootschap geld leent voor een onbepaalde tijd. De vennootschap is u dan immers geld verschuldigd. Let evenwel op: als u uw vennootschap geld leent voor een bepaalde termijn, moet dit op een aparte passiefrekening worden geboekt en niet op de rekening-courant.

Naast de lening aan de vennootschap, zijn er nog andere gevallen die een creditering van de RC vereisen:

als u als bedrijfsleider met privégelden uitgaven van de vennootschap heeft betaald: bv. u betaalde een leverancier met eigen middelen. In dit geval kan u wel best de nodige bewijsstukken bijhouden;

als de vennootschap andere bedragen die ze u verschuldigd is (nog) niet heeft betaald: bv. uw vennootschap heeft uw loon niet gestort.

Gevolg van creditstand: vennootschap is u interesten verschuldigd, die soms 'dividenden' kunnen worden

De interesten die een vennootschap aan haar bedrijfsleider betaalt op leningen (de wet gebruikt de term 'voorschotten') die door de bedrijfsleider werden verstrekt, kunnen onder bepaalde omstandigheden als dividend geherkwalificeerd worden. Ook de creditstand van een rekening-courant kan in principe een geldlening zijn (al bestaat daar wel wat controverse over in de rechtspraak).

De herkwalificatie naar dividend gebeurt alleen als:

(1) u een interest aanrekent die hoger is dan de 'normale' marktrente. De normale markrente is geen vaststaand gegeven, maar hangt af van de aard van het krediet, de termijn, de terugbetalingsvoorwaarden, enz.

Enkel het gedeelte boven de normale marktrente wordt geherkwalificeerd.

Voorbeeld

De normale marktrente bedraagt 10 %. U leent 50.000 EUR aan uw vennootschap en rekent daarvoor 13 % rente. De vennootschap betaalt 6.500 EUR interest per jaar. Die wordt voor 1.500 EUR geherkwalificeerd als dividend (m.a.w. 10 % of 5.000 EUR blijft een gewone interest).

(2) het geleende bedrag een bepaalde drempel overschrijdt. Die drempel bedraagt: het totaal van het werkelijk gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk en de belastbare reserves aan het begin van het belastbaar tijdperk.

Voorbeeld

Op 1 januari 2013 bedragen de belastbare reserves 12.000 EUR. Op 31 december 2013 bedraagt het gestort kapitaal van uw vennootschap 28.000 EUR. Totaal: 40.000 EUR. U leent aan uw vennootschap 50.000 EUR. Dit overschrijdt de drempel met 10.000 EUR. De 'interest' die u op deze 10.000 EUR betaalt, zal als 'dividend' behandeld worden.

Gevolgen: ook nu dividenden en interesten beiden aan 25 % roerende voorheffing worden onderworpen, blijft de herkwalificatie relevant. Er zijn namelijk nog andere gevolgen: uitgekeerde dividenden behoren immers tot de belastbare basis van de vennootschap, terwijl betaalde interesten aftrekbaar zijn.

Dezelfde regeling geldt trouwens ook als u de lening laat verstrekken door uw echtgeno(o)t(e) of kinderen.

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be