Erelonen en kosten

Alle erelonen en kosten worden maandelijks afgerekend zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De erelonen worden berekend rekening houdend met de aard van het werk. (Administratie, Boekhouding, Accountancy, Fiscaal of bedrijfsadvies).

Er kan ook gewerkt worden met maandelijkse voorschotten en een afrekening in een vooraf te bepalen maand (bv. december).

Wij garanderen openheid en correcte informatie, daardoor wordt er niet gewerkt met een schriftelijke overeenkomst maar met wederzijds vertrouwen voor het uitstekend vervullen van de ons toevertrouwde opdrachten.

 

 Facturatievoorwaarden :

Ostend Data Fiduciaire bv ovve bvba zal voor de door haar verrichte prestaties een ereloonnota, met toepassing van de BTW, opstellen. Onze ereloonnota's/facturen zijn contant betaalbaar te Oostende, zonder korting. Onbetaalde of onvolledig betaalde ereloonnota's/facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 5% per maand, verhoogd met invorderingskosten welke minimum bepaald worden op 250 euro. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken, zo niet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. Na die termijn wordt de vordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. Bij gebeurlijke invordering en betwisting erkennen de betrokken partijen de uitsluitende bevoegdheden van het Vredegerecht van Oostende en de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende.